Pixi.

Pixi is a creative multi-concept WordPress theme will help business owners create awesome websites.

Address: 121 King St, Dameitta, Egypt
Phone: +25-506-345-72
Email: motivoweb@gmail.com

Blocat în trafic? Întoarceţi dezavantajul de a conduce

  • By Andra
  • septembrie 7, 2015
  • 0 Comment
  • 1303 Views

Timpul mediu petrecut de israelieni în trafic este între una şi trei ore petrecute pe drum în fiecare zi. Cum poţi beneficia cu înţelepciune de timpul mort? Avem câteva idei pentru ava îmbunătăţi programul dumneavoastră.

Undeva în secolul al 18-lea, Benjamin Franklin ne spunea celebra zicala: „În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite.”. Dacă ar fi fost în viaţă astăzi ar fitrebuit, probabil, să adauge la ecuaţie şi lipsa cronică de timp şi pierderea timpului în trafic. Toţi suntem într-o urmărire nebună a timpului şi pierdem ore lungi pe drum, întrafic. Deci, cum putem utiliza cu înţelepciune timpul de aşteptare în trafic? Avem câteva idei utile. Franklin spunea de altfel că ‘Timpul este moneda vieţii tale’.

Cât costă timpul?
Israelieni vin la muncă cu transportul public şi petrec pe drum între o ora şi 45 de minute în fiecare zi. 61% dintre noi merg cu maşină până la locul de muncă şi petrec în medie dela o ora până la 3 ore pe zi. Gândeşte-te cât de mult timp petreci pe drum într-o săptămâna, luna sau într-un an. Toţi dintre noi încearcă să echilibreze viaţă personală cu cariera,care de multe ori vine în detrimentul familiei şi prietenilor. În loc de a sacrifică timpul liber, încercaţi să utilizaţi timpul călătoriei pentru sarcinile care pot fi efectuate departe de birou, sau să profitaţi de timp pentru a extinde cunoştinţele profesionale.

Îmbogăţire profesională
Obişnuiţi să ascultaţi ştirile la radio în timp ce conduceţi şi vă supăraţi? Tindeţi să navigaţi pe Facebook, atunci când călătoriţi cu trenul şi va plictisiţi? Pierdere de timp. Internetul este o ocazie excelentă de a asculta cursuri sau diverse emisiuni din domeniul profisional pe care îl aveţi dumneavoastră. Dacă sunteţi la volan, nu se pot lua notiţe întimp ce ascultaţi, dar asta înseamnă că va trebui să va amintiţi lucruri, aşa că este foarte probabil să ascultaţi mai atent la ceea ce ascultaţi şi va îmbogăţiţi memoria cu diverse lucruri noi care aduc idei noi.

Conferinţe telefonice, stare de apel şi de supraveghere

Utilizarea telefonului a devenit o necesitate si nu un moft in zilele noastre. Încercaţi să ascultaţi mesajele vocale de la birou şi poate chiar să reveniţi cu un telefon la cei carev-au căutat. În timpul zilei de lucru apelurile care nu sunt importante le puteţi face dimineaţă sau seara pe drumul spre/de la birou. Punerea în aplicare a acestei recomandări vaajută să comunicaţi fără să fiţi deranjaţi de alte alte apeluri. Dacă există întâlniri care nu necesită o prezenţa fizică şi sunt ţinute la începutul sau la sfârşitul zilei, încercaţisă le realizaţi prin telefon, economisind timp preţios.

Un şofer de gardă

Dacă locuiţi în apropiere de colegi puteţi parcurge drumul spre / de la birou împreună pentru a salva timp şi bani. Puteţi împărţi rolul de şofer între voi şi în zilele în care nuconduceţi puteţi lucra confortabil din maşină. În plus, în timpul călătoriei, puteţi discuta subiecte legate de locul de muncă, sau cel puţin ţine pasul cu bârfe de birou.

Birou mobil
Cei dintre voi care utilizează transportul public pot deschide ziua de lucru în tren sau autobuz. Astăzi, când ne putem conecta la Internet de oriunde, puteţi folosi timpul preţios şi răspunde la e-mail-uri şi sau aranjarea agendei de lucru zilnică. Astfel încât puteţi începe să fiţi mai productiv înainte de a ajunge la birou. Conduceţi spre locul de muncă? Utilizaţi smartphone-ul. Iniţiaţi apeluri sau înregistraţi planul zilnic. Ai aşteptat întoarcerea de la birou pentru realizarea sintezei zilnice sau vizualizarea sarcinilor din timpul zilei şi reţineţi problemele restante care necesită rezolvare.

Minte productivă într-un corp sănătos
Aparent plimbarea cu bicicleta este irelevantă pentru scopurile noastre. Mersul pe bicicletă în comparaţie cu alte vehicule nu permit multi-tasking. Cu toate acestea, cineva care trăieşte într-un oraş plin de viaţă ştie că de multe ori conduce motocicleta mai agil şi mai precis. În plus, endorfinele şi adrenalina care sunt eliberate în organism în urma plimbării te vor face mai productiv în timpul zilei şi vă vor ajuta să vă eliberaţi de stres în drumul spre acasă în seară.

Cel mai important – Fii atent
Nu toate ideile menţionate mai sus sunt potrivite pentru toată lumea. Puteţi găsi că ascultarea de prelegeri în timp ce conduceţi nu este eficientă din punctul dumneavoastră de vederesau va încânta mai puţin ideea de a călători cu bicicleta. Încercaţi diferite idei productive cu atenţie când petreceţi mult timp pe drum, asiguraţi-va că aveţi ambele mâini pe volanşi că vizualizaţi tot în trafic. Beneficiaţi de fiecare minut în avantajul dvs.

Stuck in traffic? Turn disadvantage of lead
Time average spend in cars of israelis is between one and three hours on the road every day. How can you take advantage of the dead time wisely? We have some ideas to improve your program.
Somewhere in the 18th century, Benjamin Franklin told us the famous saying: „In this world, nothing is certain except death and taxes.”. If he were alive today would should probably add to the equation the chronic lack of time and wasting time in traffic. We are all in a mad pursuit of time and losing long hours on the road, in traffic. So how can we use wisely waiting time in traffic? We have some useful ideas. Franklin said also: ‘Time is currency of your life’.

How much cost the time?
Israeli people come at work with public transportation and spend between an hour and 45 minutes each day on road. 61% of us are driving to work and spend on average from an hour to 3 hours a day. Think about how much time you spend on the road in a week, month or in a year. All of us are trying to balance personal life with career that often comes at before family and friends. Instead of sacrificing the free time, try using the journey for tasks that can be performed away from the office, or take advantage of the time to extend the professional knowledge.

Professional enrichment
Used to listen to the news on the radio while you drive and get upset? Tend to stare at Facebook when you travel by train and be bored? Waste of your time. The Internet is an excellent opportunity to listen to various courses or programs in the area that you are performing. If you drive, you can not take notes while listening, but that means that you have to remember things, so it is very likely to listen more carefully and to enriched the memory with various things that bring new ideas.

Conference calls, call status and supervision

Using the phone has become a necessity and not a fad this days. Try listening to voice messages from work and may even call back those who have sought. During the workday the calls that are not important you can make them in morning or evening on the way to / from office. Implementation of this recommendation will help to communicate without being disturbed by other calls. If there are meetings that do not require a physical presence and are held at the beginning or end of the day, try to take over the phone, saving valuable time.

A driver on call
If you live near your colleagues you can drive together to / from office to save time and money. You can split the role of driver and in the days when you are not the driver you can work comfortably in the car. In addition, during the trip, you can discuss topics related to work or at least keep up with office gossip.

Mobile office
Those of you who use public transportation can open workday from train or bus. Today, when we can connect to the Internet from anywhere, you can use valuable time and answer e-mails or arranging daily program. So you can start to be more productive before reaching the office. Drive to work? Use your smartphone. Initiate calls or register daily plan. You expected return from the office to achieve synthesis or viewing daily tasks during the day and remember the outstanding issues requiring resolution.

Productive mind in a healthy body
Apparently to ride a bike is irrelevant for our purposes. Bicycling than other vehicles do not allow multitasking. However, someone who lives in a bustling city known that often drive a motorcycle is more agile and precise. In addition, the endorphins and adrenaline are released in the body after the walk will make you more productive during the day and will help you release your stress on the way to home in the evening.

Most importantly – Be careful
Not all the ideas mentioned above are suitable for everyone. You may find that listening to lectures while driving is not efficient from your point of view or to ride a bike is not what you like. Try different productive ideas carefully when you spend a lot of much time on the road, make sure that you keep both hands and eyes on the wheel. Enjoy every minute in your advantage.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *